Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

REGULAMIN UCZESTNICTWA W LETNICH WARSZTATACH ARTYSTYCZNYCH - organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 2. Organizatorem Letnich Warsztatów Artystycznych dla dzieci jest M-GOK w Lipsku.
 3. Celem organizacji zajęć jest:
 • rozwój dziecięcych zainteresowań i uzdolnień oraz doskonalenie umiejętności;
 • wypoczynek i rekreacja dzieci w okresie letniej przerwy wakacyjnej;
 • rozwój osobowości dzieci;
 • kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego i zasad współżycia społecznego.
 1. ZASADY UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONII
 2. Zajęcia warsztatowe adresowane są do dzieci w wieku od 7 do 13 lat (decyduje rok urodzenia) – ilość miejsc ograniczona, w związku z powyższym pierwszeństwo mają dzieci zamieszkujące na terenie gminy Lipsk. Pozostałe dzieci będą zapisywane na listę rezerwową i dopisywane w wolne miejsce po zakończeniu rekrutacji.
 3. Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników jest złożenie w M-GOK, w dniach od 22 do 26 czerwca br., wszelkich wymaganych zgłoszeń i informacji, przez rodzica lub opiekuna prawnego:

 - wypełnionego oświadczenia wyrażającego zgodę na udział dziecka we wszystkich zajęciach warsztatowych i zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała;

- złożenie informacji o stanie zdrowia dziecka i jego sytuacji epidemiologicznej:

- wpłacenie opłaty za uczestnictwo dziecka w warsztatach;

- wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka i przetwarzanie danych osobowych dziecka – obowiązek dotyczy rodziców dzieci, które po raz pierwszy będą uczestnikami zajęć w M-GOK.

 1. Zajęcia odbędą się w 3 dniowych cyklach, w godzinach 9:00 – 13:00:

- I termin - od 1 do 3 lipca 2020 r. - dzieci w wieku 7 – 10 lat (12 osób),

- II termin: 7-9 lipiec 2020 r. - młodzież w wieku 11-13 lat (14 osób) – zgodnie z wytycznymi dla dzieci w wieku 7-13 lat.

 1. Zajęcia są płatne - 15 zł/osoba za jeden cykl. W ramach opłaty za warsztaty uczestnicy mają zapewnione: ubezpieczenie NNW, przybory dydaktyczne i sprzęt rekreacyjno-sportowy, napoje.

W przypadku rezygnacji dziecka z udziału w warsztatach, po ich rozpoczęciu, wpłacone kwoty nie będą zwracane. Rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek poinformowania pracowników M-GOK o nieobecności dziecka lub rezygnacji z warsztatów.

 1. Rodzice zapewniają dzieciom drugie śniadanie w postaci kanapek, słodkich wypieków lub owoców.
 2. Rodzice zapewniają dzieciom ubiór oraz obuwie odpowiednie do planowanych zajęć.
 3. Zabrania się przynoszenia telefonów komórkowych, tabletów i innych cennych rzeczy przez dzieci na zajęcia. W razie nie dostosowania się do tego zakazu urządzenia będą dzieciom odbierane i przechowywane w zakładowym sejfie do czasu ukończenia zajęć. Kontakt rodzica z dzieckiem odbywa się za pośrednictwem telefonu służbowego M-GOK: 87 – 642 35 86. Organizator zobowiązuje się do powiadomienia rodziców lub opiekunów prawnych o zaistniałych wypadkach, urazach lub problemach zdrowotnych dziecka oraz o problemach wychowawczych.
 4. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem instruktorów wg harmonogramu. Szczegółowy plan zajęć zostanie przedstawiony uczestnikom w pierwszym dniu cyklu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od organizatora.
 6. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek:

- przestrzegania wymogów sanitarno-epidemiologicznych: dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku, zachowania dystansu pomiędzy uczestnikami w trakcie warsztatów oraz przerw;

- przestrzegania harmonogramu dnia i wszystkich jego punktów;

- zapoznania się z obowiązującym regulaminem oraz jego przestrzegania;

- przestrzegania porządku w pomieszczeniach M-GOK i dbania o czystość stanowiska pracy po zakończonych zajęciach;

- wykonywania poleceń kadry M-GOK;

- okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników zajęć, kadry i personelu;

- dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność  finansową ponoszą rodzice/opiekunowie.

 1. Wszystkim uczestnikom warsztatów zabrania się:

- samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć;

- przywłaszczania cudzych rzeczy;

- używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.

 1. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,

niewykonywanie poleceń kadry M-GOK, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane

upomnieniem instruktora, powiadomieniem rodziców, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w warsztatach (bez możliwości zwrotu opłaty za warsztaty).

 1. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas warsztatów oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników – odpowiedzialność rodziców.

III. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI

1.Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani:

- do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć oraz zgłoszenia każdorazowo odbioru dziecka z warsztatów u instruktora;

- w razie konieczności napisać pisemne upoważnienie dla osób, które mogą odbierać dziecko z zajęć i załączyć je do oświadczenia zgłoszeniowego;

- ustalić z instruktorem fakt odbierania dziecka wcześniej lub przyprowadzania później;

- do wypełniania wszystkich dokumentów i udzielenia wymaganych informacji wymaganych przez pracowników M-GOK;

- do udostępnienia organizatorowi numeru telefonu lub innego kontaktu zapewniającego szybką komunikację;

- do niezwłocznego (do 2 godzin) odbioru dziecka z warsztatów w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

 1. Osoby odprowadzające dziecko do obiektu muszą być zdrowe, nie mający objawów infekcji lub choroby zakaźnej, które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
 2. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w warsztatach w karcie zgłoszeniowej uczestnika.
 3. Opiekunowie powinni zaopatrzyć dzieci w indywidualne osłony nosa i ust.
 4. KONTAKT

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

16-315 Lipsk,  ul. Rynek 23,

tel.: 87 6423586

O sprawach nie uregulowanych w regulaminie decyduje Organizator.