Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

 

W kategorii solistów śpiewaków:

- drugą nagrodę otrzymała śpiewaczka Helena Napierała (lat 88) ze Starego Folwarku w gminie Suwałki, wykonująca na tym festiwalu cykl dawnych pieśni z terenu Środkowej Suwalszczyzny; 

- trzecią nagrodę otrzymał Krystian Barszczewski (zaledwie 20-letni) z Wólki Folwark k. Zajączkowa gm. Bakałarzewo, wykonujący lokalne pieśni żniwne i weselne.

 

W kategorii zespołów śpiewaczych:

- III nagrodę otrzymał zespół „Rospuda” z Filipowa (gmina Filipów), za pieśni liryczne i historyczne;

- wyróżnienie otrzymał zespół obrzędowy „Lipsk” z Lipska nad Biebrzą, kontynuujący obrzędowy repertuar ongiś funkcjonujący na kulturowym pograniczu polsko- czarnoruskim. 

 

W kategorii „Mistrz-Uczeń” zapewniającej lokalną ciągłość kulturową (szczególnie docenianą obecnie, po ratyfikacji w grudniu 2010 r. przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 r. „O ochronie niematerialnego dorobku kulturowego”- która nakłada na instytucje rządowe i samorządowe obowiązek zachowania ciągłości lokalnej tradycji kulturowej)

- pierwszą nagrodę otrzymał mistrz Marcin Lićwinko z gminy Lipsk wraz ze swym 17- letnim uczniem Dominikiem Bołtralikiem z Gruszek (gmina Płaska) za pieśni liryczne zachowane w centrum Puszczy Augustowskiej;  

- drugą nagrodę otrzymała mistrzyni Helena Kibitlewska z Filipowa ze swą miejscową uczennicą Anią Zadykowicz (lat 10), śpiewającą dziecięce pieśni sieroce.

Podczas tegorocznego festiwalu kazimierskiego wszyscy reprezentanci Suwalszczyzny zostali nagrodzenie bądź wyróżnieni przez Jury kazimierskiego Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.

   Wszyscy reprezentanci Suwalszczyzny  dokonali w Kazimierzu archiwalnych nagrań dla Narodowej Fonoteki Folkloru Polskiego Radia; a także dla ekipy Radia Lubelskiego,   zaś w festiwalowej gazecie „Burczybas” znalazły się (przesłane na kilka dni przed festiwalem) mini informacje o wszystkich reprezentantach wielokulturowej Suwalszczyzny i ich festiwalowym repertuarze. 

 

Szczególnie pozytywnie należy ocenić wielką pomoc organizacyjną i merytoryczną na rzecz ekipy reprezentującej Suwalszczyznę, którą podczas całego pobytu w Kazimierzu spełniała suwalczanka rodem, absolwentka kulturoznawstwa na lubelskim Uniwersytecie im. M. Curie- Skłodowskiej - kol. Małgorzata Makowska, od kilkunastu miesięcy pracująca w GOK Krzywe. Znacząco wykroczyła poza właściwie spełnianą rolę opiekuna śpiewaczki Heleny Napierały ze Starego Folwarku. Dodatkowo w bieżącym roku przejęła wiele obowiązków organizacyjnych i merytorycznych (spoczywających na mnie jako  liderze ekipy z Suwalszczyzny), wykazując się kompetencją, wyobraźnią i odpowiedzialnością.   

 

Jurorzy 51 Kazimierskiego Festiwalu umieścili w swym protokole następujący apel:

(…) Głównym celem Festiwalu jest ochrona tradycyjnego repertuaru oraz tradycyjnego sposobu muzykowania i śpiewu, co jest zgodne z ratyfikowaną przez Polskę Konwencją UNESCO 2003 w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. (…)

Tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest cenną i istotną częścią polskiego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która to część nie może zostać zaprzepaszczona w nowych warunkach cywilizacyjnych. Stanowi ona bowiem o tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej.

Komisja z pełnym przekonaniem stwierdza, że Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą powinien być traktowany jako realizacja postulatów zawartych w Konwencji UNESCO z 2003 roku „O ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego”, ratyfikowanej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 2010 roku i ustawowo przyjętej przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2011. Zatem instytucja, jaką jest Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych powinna zostać wpisana na „listę dobrych praktyk” przewidzianą przez tę Konwencję (...).

 

Komisja z uznaniem podkreśla starania wykonawców o zachowanie w swoich prezentacjach autentycznego języka regionalnego oraz regionalnych strojów. Z aprobatą stwierdza większą dbałość wykonawców o stronę tekstową prezentowanych utworów, co pozwala uwydatnić zawarte w tekstach treściowe przesłania.

 

W protokole jurorzy umieścili również następujący apel do samorządów:

(…) Jury nieustannie apeluje do władz samorządowych wszystkich szczebli, aby w dalszym ciągu wspierały artystów ze swoich obszarów administracyjnych. Ich działalność jest przecież sposobem promocji lokalnej kultury oraz własnych regionów na forum ogólnopolskim.

Komisja z uznaniem dostrzega obecność w Kazimierzu, razem z wykonawcami, przedstawicieli władz samorządowych różnych szczebli. Dla artystów ludowych jest to znakomite wsparcie i dowód uznania ich talentu oraz osiągnięć artystycznych.

 

W bieżącym roku jako konferansjer po raz ósmy w Kazimierzu funkcjonowała Anna Adamowicz spod Wilna, prowadząca również Jarmarki Folkloru w Suwałkach (i do niedawna w Węgorzewie), a od 17 lat - Festiwale Kultury Kresowej w Mrągowie.

 

Wyjazd festiwalowej ekipy z Suwalszczyzny został zrealizowany autokarem współfinansowanym przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku.