Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna w Lipsku

Cele konkursu:

- zachęcanie dzieci do zdobywania wiedzy o przyrodzie;

- promowanie twórczości dziecięcej;

- rozwijanie sprawności manualnej i zdolności plastycznych.

Warunki uczestnictwa:

- w konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 7 lat;

- dziecko wykonuje samodzielnie jedną pracę związaną z wiosną;

- ilustracje mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A4;

- do pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA oraz ZGODA NA
  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA w związku z uczestnictwem
  w zajęciach / wydarzeniach kulturowych

- prace nie mogą być powielane z książek i Internetu.

Przebieg konkursu:

- prace należy dostarczyć do dn. 20 marca 2019 r. do Biblioteki Publicznej;

- oceny prac w grupach 3, 4, 5 i 6 latków dokona jury powołane przez

  organizatora konkursu;

- wyniki i termin uroczystego podsumowania zostaną podane uczestnikom oraz
  ogłoszone na stronie internetowej www.kulturalipsk.pl oraz gazecie lokalnej
  „Echo Lipska”;

- konkurs zostanie zakończony wystawą prac oraz wręczeniem dyplomów
  i nagród zakupionych przez Miejsko –   Gminny Ośrodek Kultury.

Zapraszamy 

Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w Bibliotece Publicznej,
ul. Rynek 23, tel. 87 642 30 14

Przekonaliśmy się o tym w piątek, 15 lutego, podczas Gminnego Konkursu Recytatorskiego Przedszkolaków, zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku.

W konkursie wzięło udział  21 uczestników z Oddziałów Przedszkolnych w Bartnikach, Rygałówce i Przedszkola Samorządowego w Lipsku. Tym razem na scenie królowała poezja dziecięca o tematyce zimowej. Dzieci chętnie sięgały po wiersze Hanny Ożogowskiej, Czesława Janczarskiego czy Ludwika Jerzego Kerna.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Wiesław Bochonko- dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku i Lucyna Szuler – członek Komisji Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Lipsku. Komisja oceniała przede wszystkim dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, poprawne i płynne deklamowanie, kontakt ze słuchaczem oraz ogólny wyraz artystyczny występu. Przyznawano medalowe miejsca w czterech kategoriach wiekowych.

Celem konkursu było między innymi rozwijanie zdolności recytatorskich, popularyzowanie i upowszechnianie poezji dziecięcej, integracja dzieci oraz zachęcanie do występów na scenie.

Wyniki konkursu:

W grupie 3-latków:

I miejsce Marlena Karniłowicz

II miejsce Emilia Tokarzewska

III miejsce Sebastian Karpiński 

W grupie 4 -latków:

I miejsce Mateusz Sanik 

W grupie 5 -latków:

I miejsce Krzysztof Rusiecki

II miejsce Dominika Kulhawik

III miejsce Milena Rakus 

W grupie 6-latków:

I miejsce Karolina Sawaniewska

II miejsce Justyna Matuszewska

III miejsce Tomasz Wasilewski

ORGANIZATOR KONKURSU:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – Biblioteka Publiczna,
ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk, Tel. 876423014

CELE KONKURSU:

 1. Rozwijanie zdolności recytatorskich;
 2. Popularyzowanie i upowszechnianie poezji dziecięcej;
 3. Integracja dzieci;
 4. Zachęcanie do występów na scenie.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z terenu Gminy Lipsk w wieku 3 - 6 lat. Zgłoszenia udziału dzieci w konkursie dokonuje nauczyciel prowadzący daną grupę lub rodzice dzieci nieuczęszczających do Przedszkola na tydzień przed datą konkursu. Załącznik nr 1;
 2. Rodzic zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka oraz pisemnej zgody na udział dziecka w konkursie. Załącznik nr 2, 3;
 3. Uczestnicy konkursu indywidualnie recytują dowolnie wybrany wiersz związany z zimą;
 4. Komisję konkursową powołuje organizator;
 5. Konkurs odbędzie się 15 lutego 2019 r. o godz. 9.00 w Sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku;
 6. Wykonawcy i ich opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny;
 7. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.kulturalipsk.pl i w gazecie lokalnej.

KRYTERIA OCENY:

 1. Recytację ocenia komisja stosując skalę 1 - 4 punktów;
 2. Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:

- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie

- poprawne i płynne deklamowanie

- kontakt ze słuchaczem

- ogólny wyraz artystyczny

 1. Jury oceniać będzie recytatorów w 4 grupach wiekowych
  3, 4, 5, 6 latki;
 2. Decyzja komisji jest niepodważalna.

NAGRODY:

 1. Uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie;
 2. Przewidziane są nagrody książkowe oraz wyróżnienia.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 876423014 w godzinach pracy Biblioteki.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

Informujemy, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Lipsku, ul. Rynek23, 16-315 Lipsk, tel. 876423586
 2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu.
 3. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.
 4. Administrator oświadcza, że powołał administratora bezpieczeństwa informacji ochrony danych osobowych.
 5. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania : np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2,3

 

Godziny otwarcia

poniedziałek: 800 - 1800 
wtorek: 900 - 1700
środa: 800 - 1800
czwartek: 900 - 1700
piątek:1000 - 1800
sobota: 800 - 1600

Czytelnia

poniedziałek: 1300 - 1600 
wtorek: 900 - 1300
środa: 800 - 1300
czwartek: 900 - 1700

 

Biblioteka

 ul. Rynek 23
16-315 Lipsk


tel. (0-87) 642-30-14
fax (0-87) 642-35-86
e-mail: biblioteka_lipsk@wp.pl,
biblioteka@kulturalipsk.pl

Godziny otwarcia : 

poniedziałek: 800 - 1600
wtorek: 800 - 1600
środa: 800 - 1600
czwartek: 800 - 1600
piątek: 800 - 1600

Soboty pracujące w lutym:

10.02.2024 oraz 24.02.2024 

 

ZAPRASZAMY

 

Zespół Poezji Śpiewanej